Ranskan korkeakoulut voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään, joilla kaikilla on omat erityispiirteensä.

1. Yliopistot

Ranskassa on 83 julkista yliopistoa tai niihin rinnastettavaa oppilaitosta
Yliopistot ovat monitieteisiä ja kattavat kaikki tieteenalat
Suurin osa ranskalaisista opiskelijoista (lähes 1,5 miljoonaa) opiskelee yliopistoissa

Ei pääsykokeita
Ratkaiseva ero suomalaisten ja ranskalaisten yliopistojen välillä on, että valtaosaan ranskalaisista yliopistoista ei ole pääsykoetta. Kaikilla ranskalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneilla on oikeus hakea yhteishaussa opiskelijaksi yliopistoon ylioppilastutkintoaan vastaavaan koulutusohjelmaan (ks. "Hakeminen"). Suomalainen YO-tutkinto ja kansainvälinen International baccalaureate ovat molemmat hyväksyttyjä Ranskassa.

Osa yliopistoista ja ohjelmista on kuitenkin niin suosittuja, että yliopistot joutuvat valikoimaan opiskelijoita esim. opintomenestyksen tai motivaatiokirjeen perusteella.

Opinto-oikeus myönnetään ensin vain kandidaatin tutkintoon. Maisterin tutkintoon on haettava erikseen sen jälkeen, kun kandidaatin tutkinto on suoritettu. Opinnot ranskalaisessa yliopistossa seuraavat sitä opinto-ohjelmaa, jota on haettu opiskelemaan. Opinnoissa edetään vuosittain ja opintojen pituus sekä tenttien uusimismahdollisuudet ovat rajattuja. Myös sivuaineet valitaan oman opinto-ohjelman puitteissa. Yliopistoissa on myös erityisesti työelämään suuntautuvia ohjelmia.

Kustannukset: Ranskan julkisissa oppilaitoksissa ei ole lukukausimaksuja, mutta niillä on vuosittainen ilmoittautumismaksu, joka vaihtelee opintojen tasosta ja aineesta riippuen n. 170 ja 500 euron välillä.

Hakeminen: Yliopistoihin ensimmäisen vuoden opiskelijaksi haetaan yhteishaussa Parcoursup, joka alkaa tammikuussa.

2. Grandes écoles -korkeakoulut

Grandes écoles -korkeakouluissa opiskelee 285 000 opiskelijaa (noin 13 % kaikista opiskelijoista)
Kaupan, hallinnon ja teknisen alan oppilaitoksia; Ecoles normales supérieures (ENS); Instituts d’études politiques (IEP);  eläinlääketieteelliset sekä muita tiettyyn alaan erikoistuneita oppilaitoksia

Grandes écoles -korkeakoulut ovat Ranskan korkeakoulujärjestelmän erikoisuus. Osa kouluista on julkisia, osa yksityisiä ja osa kauppakamareiden valvonnan alaisia oppilaitoksia. Opetuksen ja tutkimuksen taso on kaikissa huippuluokkaa.

Grandes écoles -koulut ovat usein pieniä, tiettyyn alaan erikoistuneita korkeakouluja ja niihin on tiukat sisäänpääsykriteerit. Perinteinen tapa on käydä ensin kaksivuotinen classe préparatoire, jonka jälkeen haetaan pääsykokeen kautta varsinaisiin grande école -opintoihin. Nykyisin monet koulut noudattavat myös eurooppalaisia kolmiportaisia tutkintorakennetta (kandidaatti-maisteri-tohtori). Ulkomaalaisille opiskelijoille voi olla oma sisäänpääsykiintiö ja omia ohjelmia.

Kustannukset: Vaihtelevat 300 ja 15 000 euron välillä eri korkeakouluissa. Tarkemmin kustannuksista ja rahoituksesta.

Hakeminen: Grandes écoles -kouluilla on yleensä omat hakumenettelynsä. Joihinkin korkeakouluihin sekä lukioissa järjestettäviin yleisiin, korkeakouluopintoihin laskettaviin classe préparatoire -opintoihin voi hakea yhteishaussa. 


3. Muut, erikoistuneet korkeakoulut

Yli 3000 korkeakoulua
Julkisia tai yksityisiä (maksullisia)
Lähes 500 000 opiskelijaa
Terveys- ja hoitoalat, viestintä, arkkitehtuuri, muoti, design, turismi, gastronomia, maatalous, yhteiskunnalliset ja poliittiset tieteet jne.

Tässä ryhmässä on eniten vaihtelua. Valinta korkeakouluun tapahtuu pääsykokeen tai yksistään paperihakemuksen perusteella. Taidealan oppilaitoksiin haettaessa täytyy yleensä esittää portfolio omista töistä.
Korkeakoulut myöntävät joko valtion tunnustamia tutkintoja (diplômes d’État) tai omia tutkintojaan (diplômes/certificats d’établissement), jotka eivät ole valtion tunnustamia.

Kustannukset: Vaihtelevat 3 000 - 15 000 euroon vuodessa. Tarkemmin kustannuksista ja rahoituksesta.
Huom. Kela myöntää opintotukea vain julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon

Hakeminen: Korkeakoulut ovat joko mukana yhteishaussa tai niillä on oma hakumenettely

Lisätietoja Ranskan korkeakoulujärjestelmästä, yliopistoista ja korkeakouluista sekä tutkinnoista on saatavilla CampusFrancen tietopankista.